Information

Bakgrund
För att kunna förebygga och öka kunskapen om osunda hus har Healthy Building Forum bildats. Eftersom erfarenheten visar att det finns klara samband mellan osunda hus och kombinationer av fukt, ingående material och fel teknik är detta för oss ett viktigt forskningsområde.

Syfte
Healthy Building Forum har till ändamål att främja byggande av sunda hus genom att:
Erbjuda en mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen, samt forskare och studenter.
Ta initiativ till utvecklingsarbete, utbildning och forskning.
Sprida erfarenheter och resultat av praktiskt arbete, utvecklingsarbete och forskning.
Initiera forsknings- och utvecklingsprojekt.

Healthy Building Forum ska kännetecknas av:

" Kompetens
Vi ska stimulera och stödja forskning och utbildning!

" Utbildning
Vi ska vara en resurs för fortbildning, seminarier, konferenser
och informationsspridning!

" Nätverk
Vi ska genom kontakter med företag, myndigheter,
forskare och studenter vara ett nätverk för alla i
bygg- och fastighetsbranschen!

Aktiviteter
Dela ut stipendier till examensarbeten för att stimulera till en inriktning mot Sunda hus och för att öka ingenjörsutbildningens attraktionskraft. Stödja gästföreläsare och medverka vid undervisning samt handledning av elever.
Anordna konferenser och seminarier.
Sprida information och forskningsresultat
Aktivt medverka i branschråd mellan näringsliv, universitet och studenter.
Agera för en sunda-hus profilering av ingenjörsutbildningen vid Örebro universitet.


Ekonomi
Medlemmarna i Healthy Building Forum erlägger en fast årlig avgift, 5.000 kr för A- och 500 kr för B-medlem och avgiften berättigar till medlemskap under motsvarande period.
Medlemskapet inkluderar vidare två avgiftsfria deltagarplatser i Healthy Building Forums seminarier och konferenser under perioden, för A-medlemmar.

Organisation
Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. Ytterligare högst fem styrelseledamöter, bland Healthy Building Forums medlemmar, utses av årsmötet. Styrelsen utser sekreterare. Styrelse är tillika arbetsutskott och utför sitt uppdrag ideellt. Administrativa/ekonomiska tjänster för föreningens verksamhet och drift köps av Sveriges byggindustrier.

{ Senast ändrad av Robin Ridderholt 2009-11-09 } Skriv ut